top of page

טופס הסכמה

לפניכם שתי דוגמאות לטופסי הסכמה מדעת. הטופס הראשון מיועד למרואיינים שמוכנים לחתום בשמם. הטופס השני מיועד למקרים הנדירים שבהם המרואיינים אינם מוכנים לגלות את זהותם בטופס. במקרים אלה, המראיין יעיד בחתימתו כי המרואיין נתן את הסכמתו בעל פה.

bottom of page