top of page
רגישות תרבותית וטיפול מודע-הקשר בעבודה סוציאלית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרצת הקורס: גב' גיתית ברויד

תיאור הקורס:

הקורס עוסק ברגישות תרבותית בעבודה סוציאלית בהקשר של הגירה ושייכות לקבוצות תרבותיות מובחנות. בקורס נעסוק בסוגיות העולות מהמפגש עם סיפורי חיים של מהגרים, במסגרת טיפול מודע-הקשר בפרקטיקת העבודה סוציאלית ובריאות הנפש. סיפור החיים העולה במפגש הטיפולי מתאר את זהויות האדם ואת הזיקה בין הסיפורים האישיים, המשפחתיים והקולקטיביים-תרבותיים. ננסה להבין את מקומה של התרבות בתהליך ובאינטראקציה הטיפולית בעבודה סוציאלית ומהי כשירות תרבותית, ולחדד את המודעות להקשר האישי, המשפחתי, והקולקטיבי-תרבותי במצבי מצוקה ובטיפול בכללותו.

סיפורי החיים והקשרם יילמדו באמצעות ראיונות עם מהגרים, אשר יערכו הסטודנטים. יושם דגש על משמעות הסיפור והקשרו עבור המרואיין ועבור המראיין, ועל המפגש בין הזהויות והמטען התרבותי, אשר כל צד מביא למפגש עם ה"אחר". הקורס מתבסס על למידה מתוך נקודת מבט רפלקטיבית, תוך חיבור למושגים מעולם התוכן של הגירה, רב-תרבותיות, וטיפול מודע-הקשר בפרקטיקה של העבודה הסוציאלית. 

לפרטים נוספים: גיתית ברויד gititbroid@gmail.com

bottom of page