top of page
טיפול מודע-הקשר עם מהגרים ופליטים

האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצת הקורס: דר' נעמי שמואל

תאור הקורס:

הקורס מתמקד בגישות עדכניות לטיפול מודע תרבות והקשר עם מהגרים ופליטים. הנושאים שיידונו:

(א) זהות ושייכות, הצטלבות מיקומים;

(ב) 'אחרות', גזענות, סטריאוטיפים ואפליה;

(ג) רגישות תרבותית, כשירות תרבותית וגישה מודעת הקשר;

(ד) הורות ותרבות, משפחות במעבר;

(ה) תפיסות של סיכון ומוגנות;

(ו) טיפול בין-תרבותי;

(ז) היברידיות או דו-תרבותיות.

לפרטים נוספים:  נעמי שמואל  naomi.shmuel@mail.huji.ac.il

bottom of page