טיפול מודע-הקשר עם מהגרים ופליטים

האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצת הקורס: דר' נעמי שמואל

תאור הקורס:

הקורס מתמקד בגישות עדכניות לטיפול מודע תרבות והקשר עם מהגרים ופליטים. הנושאים שיידונו:

(א) זהות ושייכות, הצטלבות מיקומים;

(ב) 'אחרות', גזענות, סטריאוטיפים ואפליה;

(ג) רגישות תרבותית, כשירות תרבותית וגישה מודעת הקשר;

(ד) הורות ותרבות, משפחות במעבר;

(ה) תפיסות של סיכון ומוגנות;

(ו) טיפול בין-תרבותי;

(ז) היברידיות או דו-תרבותיות.

לפרטים נוספים:  נעמי שמואל  naomi.shmuel@mail.huji.ac.il

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

© 2018 by DEMO team. Created with Wix.com