top of page

 

זהות, חברה ותרבות

 

המכללה האקדמית סכנין

מרצת הקורס: דר' אמל טאהא-פאהום

תיאור הקורס:

 

 

הקורס נועד להציג בפני הסטודנטים מספר אספקטים חברתיים, היסטוריים וכלכליים חשובים בהוויה של החברה הערבית במדינת ישראל. הקורס ידון בהתפתחות מגמות אלה מאז תחילת המאה העשרים, ואת השפעתם על עיצוב הזהות החברתית והאזרחית של החברה הערבית בישראל, תוך התייחסות לנושאים כמו מעמד וזכויות, נושא המגדר בחברה, תנועות חברתיות, הגירה ועקירה, יצירות אמנות למיניהן, נושאים חשובים במדיניות חינוכית והתפתחות מערכת החינוך בארץ ובחברה הערבית וכד'. הקורס ינסה לתאר בפני הסטודנטים מציאות החברה הערבית בישראל, כקהילה תוך הצגת הממדים שקהילה זו מגדירה את עצמה לפיהם, ומה האתגרים השונים שעומדים בפני חבריה במאה ה-21. 

For more information: amal.taha.fahoum@gmail.com

bottom of page