top of page
חקר סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט

האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצי הקורס: דר' יוחאי נדן וגב' ליאור בירגר

תיאור הקורס:

קורס זה עוסק בנרטיבים של מהגרים ומבקשי מקלט. סיפור החיים שלנו מתעצב על רקע ההתנסויות, החוויות והזיכרונות שאנו צוברים במהלך חיינו. סיפור החיים משקף את זהותנו האישית, המשפחתית והקולקטיבית, אך בה בעת גם מַבנה את זהותנו. קורס זה עוסק בחקר סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט, וביישומים של רעיונות תיאורטיים אלה לפרקטיקה הטיפולית-נרטיבית בעבודה סוציאלית. הקורס מבקש לחשוף את הסטודנטים לגוף הידע אודות הגירה, באמצעות איסוף וניתוח של סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט. הנושאים שבהם יעסוק הקורס הם:  (1) הגירה בינלאומית והמקרה הישראלי; (2) תפיסת העולם הנרטיבית; (3) נרטיבים של מהגרים ומבקשי מקלט: בין הפסיכולוגי והסוציאלי; (4) הכשרה לביצוע ראיונות, והתייחסות לאספקטים אתיים; (5) הכשרה לניתוח ראיונות עם מהגרים ומבקשי מקלט; (6) יישומים טיפוליים: התערבות פסיכו-סוציאלית מודעת-הקשר עם מהגרים ומבקשי מקלט.

פרטים נוספים:  יוחאי נדן    yochay.nadan@mail.huji.ac.il 

                      ליאור בירגר   liorbirger@gmail.com          

bottom of page