top of page

ניירות עמדה

מבט כללי על הקורסים שפיתחנו במסגרת פרויקט DEMO, מגלה אוסף ייחודי של ידע חדש ועשיר המצטיין במגוון אינטרדיסציפלינרי ובחדשנות מתודולוגית, המדגישה למידה תוך חיבור לחוויה האישית של עולים ומהגרים. יחד עם זאת, כאשר סיכמנו את אוסף חומרי ההוראה, הגענו לידי מסקנה שמן הראוי שנתן את דעתנו על מספר סוגיות כלליות  ובאלה מתמקדים ארבעת ניירות העמדה שאנחנו מציעים לעיונכם ושימושכם.

 

נייר העמדה הראשון מאיר את הפרספקטיבה המשפחתית בעליה ובהגירה. תהליכים שעוברים

מהגרים ועולים כפרטים מתרחשים בהקשר של משפחה, כאשר בני המשפחה מושפעים אלה מאלה ועל המשפחה כולה. תהליכים אלה נוגעים לחלוקת תפקידים במשפחה, יחסים בין הורים וילדים, יחסים בין-דוריים ועוד. לכן, יש חשיבות רבה להוראה ולמידה של הפרספקטיבה המשפחתית בהגירה ועלייה. נייר העמדה מפרט את עולמות התוכן שראוי להתייחס אליהם בהוראה על משפחות בהגירה ומדגים אותם בעזרת קורס של DEMO.      

 

נייר העמדה השני מתמקד בפיתוח רגישות תרבותית במקצועות העזרה. ההכרה הגוברת בחשיבותה של זהות תרבותית של קבוצות אתניות שונות בישראל, הניעה את המקצועות העוסקים במתן עזרה להכיר בצורך להתאים את השירותים שלהם לצרכים המגוונים של לקוחותיהם. מכאן עולה החשיבות הרבה להכשרת אנשי המקצוע במקצועות אלה לרגישות תרבותית. נייר העמדה דן בסוגיה זאת ומדגים את הכשרה לרגישות תרבותית באמצעות קורס שפותח ב-DEMO.

 

נייר העמדה השלישי מציע להרחיב את ההוראה על חיי עולים ומהגרים ברוח פרויקט DEMO לכלל מקצועות הבריאות ולבריאות הנפש בפרט. כאן נידון הקשר בין הגירה וחולי והמפגש של עולים ומהגרים עם מערכת הבריאות. מוצעים נושאים ספציפיים שראוי ללמד לסטודנטים במקצועות הבריאות.

 

נייר העמדה הרביעי עוסק בגזענות כלפי עולים מאתיופיה בישראל. בעיקר בשל צבע עולם, עולים אלה הם הנפגעים העיקריים מביטויי גזענות המופנים כלפיהם מצד חברת הרוב. נייר העמדה מבקש לעודד את המודעות של אנשי מקצוע לביטויים שונים של גזענות ולסייע להם להיאבק נגדה. למרות שהמוקד הנוכחי הוא על עולי אתיופיה ועובדים סוציאליים, תוכנו של נייר עמדה זה רלוונטי לקבוצות מיעוט נוספות ולכל אנשי המקצוע המעניקים שירותים פסיכו-סוציאליים וחינוכיים.  

bottom of page