top of page
זהויות ואנשים "מעורבים" בתרבות לאומית 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרצות הקורס: דר' יוליה לרנר וגב' איילה קיסר-שוגרמן

תיאור הקורס:

ככל שתנועות הגירה והגלובליזציה נוטות להתרחב, כך מתרחבת התופעה של נישואין אתניים-גזעיים או דתיים מעורבים. עירוב אתני עדיין נתקל בעמדה טעונה בחברות לאום רבות; משפחות מעורבות ואנשים בעלי "דם מעורב" מערערים על תפישות טהרניות של ילידוּת, מקומיות ובית. הקורס מציע להתבונן במסלולים שונים של כינון העצמי של מהגרים מעורבים; להבין כיצד הסובייקטיביות שלהם מכוננת במפגש עם מערכות בירוקרטיות, דתיות, ותרבותיות מושרשות; לבדוק מה המשמעות של קבלת "אחים למחצה" בחברה הקולטת אותם: האם היא יוצרת קטגוריות חדשות של שייכות וזרות? במרכז הקורס תעמוד בחינת המקרה האמפירי הישראלי והעירובים הנוצרים בו. נתמקד בסיפוריהם של צעירים דוברי רוסית ממוצא יהודי מעורב. מקרה זה ישמש אותנו למיפוי סוגיות תיאורטיות ולדיון השוואתי עם מקרים אחרים של התמקמות מהגרים "מעורבים", ולדיון בתופעת העירוב באופן כללי במדינות לאום נוספות.

פרטים נוספים:  יוליה לרנר julialer@bgu.ac.il

                       איילה קיסר-שוגרמן keissars@post.bgu.ac.il

bottom of page