top of page

היבטים אתיים

חומרים אלו הוכנו על ידי צוות אד-הוק שכלל את האנשים הבאים: פרופ' איזבל שירנבק, פרופ' דורית רואר-סטריאר, פרופ' ריקי ואן-בושוטן, פרופ' סטפן קונגטר, פרופ' לורטה יולוידינה, דר' לותר מולר, אנדה ברק, אפרת לוסקי, אולגה סבסטיטו וחנה ברטל.

פרויקט DEMO מחויב לפתח שיטות הוראה חדשניות להכנת בוגרים במקצועות חברתיים, כגון מורים, עובדים סוציאליים ועובדי קהילה לעבודה בחברה המגוונת בישראל.

מגוון אתני, תרבותי וחברתי הנוצר עקב הגירה – כפויה או מבחירה ועלול להוביל לקיטוב ולייצר אתגרים חברתיים, פוליטיים וביטחוניים.. על רקע זה אנו מאמינים כי באחריותה של האקדמיה לעזור לאנשי המקצועות החברתיים להתבונן באתגרים אלה ולהעצים אותם בפעילותם  המקצועית. לכן הכרחי שהסטודנטים יהיו מודעים לריבוי הקולות של המהגרים, שיכלו להביט על מקומם הם בחברה ולגשר על הפערים החברתיים.

משימה שאפתנית זו מחייבת להפעיל שיקולים אתיים זהירים, שכן היא מבקשת מאנשי אקדמיה ומסטודנטים לעזוב את המרחב הבטוח של למידה קוגניטיבית ואף את הכיתה, ולעסוק בסיפורי ההגירה של עצמם, ובסיפורי מהגרים אחרים.

לפיכך DEMO מחויב לדבוק בקפדנות בעקרונות האתיים המוגדרים במקצוע ההוראה, בעבודה סוציאלית ובמקצועות חברתיים אחרים. שיטות  ההוראה שלנו מבוססות על כיבוד ערך האדם וכבוד האדם ושמירה על זכויות הפרט, הזכויות החברתיות והאזרחיות הנגזרות מכך. 

DEMO מחויב לכבד ולקדם את זכותם של בני אדם לבחור ולהחליט החלטות משלהם, ללא קשר לערכים שלהם ולבחירותיהם, כל עוד הדבר אינו מאיים על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של הזולת. לכן הכרחי שכל שיטות ההוראה שלנו יאפשרו לכל המשתתפים לבחור להיות מעורבים בדרך שהם מרגישים בה בטוחים ומוגנים.

bottom of page