top of page
מדיה בהגירה: מסע שאינו מסתיים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרצת הקורס: גב' גלית רובנר-לב

תיאור הקורס:

הגירה למדינה חדשה היא מסע שאינו מסתיים. היא אינה מסתכמת בעקירה מהסביבה הפיזית והחברתית המוכרת, אלא טומנת בחובה תמורות אישיות, משפחתיות וסוציו-תרבותיות עבור הפרט המהגר. בתהליך ההיקלטות בחברה החדשה ובמקביל למציאת דיור ומקור פרנסה, נדרשים מהגרים להשיל מעליהם את זהותם הסוציו-תרבותית הקודמת, ובמקומה ללמוד שפה חדשה, לאמץ את מנהגיה וערכיה של החברה הקולטת, לפתח מעגלים חברתיים חלופיים לאלה שעזבו מאחור, ועוד. בנסיבות אלה, יש לאמצעי התקשורת המסורתיים והחדשים תפקידים חשובים בעיצוב היחסים בין החברה הקולטת והמהגרים אליה, ובחייהם של המהגרים עצמם. כיוון שהגירה היא תופעה כלל-עולמית, וכיוון שהחברה הישראלית היא חברת מהגרים, מזמן הקורס הנוכחי אפשרות להיחשף ולבחון בצורה ביקורתית את המקום והתפקיד של המדיה במסעם המשותף של מהגרים וחברות קולטות בעולם ובישראל.

פרטים נוספים: גלית רובנר-לב  galitrovner@gmail.com

bottom of page