top of page
סיפורי חיים של חסרי מעמד, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל

המרכז האקדמי רופין

מרצת הקורס: דר' רוית תלמי כהן

תיאור הקורס:

סיפורי חיים הם אחת הדרכים שבעזרתן אנשים מבנים את חייהם ומעניקים להם משמעות. ניתוח חיי היום-יום במציאות של הגירה מאפשר היכרות מעמיקה עם משמעויות ויצירה של הבנה לאורח החיים החדש של מהגרים.  הקורס יעסוק בניתוח סיפורי חיים ובחיי היום-יום של חסרי מעמד, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל. יידונו סוגיות של פליטות מזווית בין-לאומית וישראלית, במשמעות של סיפורי חיים ובשילוב ביניהם. הסטודנטים יתנסו בראיונות, בניתוחם ובהצגתם בדרכים מגוונות, כגון סרטונים ותמונות.  תהיה לסטודנטים לפעול דרך ארגונים שונים. 

פרטים נוספים רווית תלמי כהן:  ravit.cohn@gmail.com

bottom of page