top of page
משפחה וחברה בתהליכי הגירה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מרצת הקורס: לינה ליפשיץ-רוזין

תיאור הקורס:

תופעת ההגירה הופכת להיות חובקת עולם. מדינת ישראל היא אחת המדינות שההיסטוריה שלה מבוססת על קליטת עליות ורבגוניות תרבותית. הקורס עוסק בתהליכים פסיכולוגיים וחברתיים שמשפחה עוברת בתהליך ההגירה לאורך הזמן, השפעתם על הפרט במשפחה, על היחסים בין בני המשפחה, על ההורות ועל היחסים בין המשפחה והחברה. התלמידים יחקרו את תפיסתם של מהגרים בפרספקטיבה של כשירות תרבותית, את יחסי הכוח בין עובדים סוציאליים למשפחות מהגרים, את התהליכים של העברה נגדית תרבותית. סטודנטים יראיינו עולים ומהגרים וייחשפו לחוויה הנרטיבית שבמפגש.

לפרטים נוספים: לינה ליפשיץ  lina.lifshits@gmail.com

bottom of page