top of page
הגירה בממד הזמן: סיפורי חיים של מהגרים מדורות שונים

המרכז האקדמי רופין

מרצת הקורס: דר' פנינה דולברג

תיאור הקורס:

הגירה היא תהליך ממושך, המתחיל עם קבלת ההחלטה להגר ועם המעבר בפועל, ונמשך לאורך שנים אצל מהגרים שחוו את ההגירה בעצמם ואף בקרב ילדיהם ונכדיהם. מטרת הקורס היא היכרות תיאורטית ומעשית עם תהליכים חברתיים, תרבותיים ונפשיים המתרחשים בשנים שלאחר ההגירה. זווית נוספת לממד הזמן היא הזמן בחיים האישיים, וכיצד ההגירה והשלכותיה מתקשרים לשלבים במהלך החיים. בקורס יידונו תיאוריות ומחקרים העוסקים בהגירה לאורך זמן

ובמשמעויותיהם לדור השני והשלישי להגירה. 

כמו כן יידונו בקורס היבטים נפשיים, חברתיים ותרבותיים של ההגירה לאורך זמן. משמעות הזמן והתזמון של הגירה יתבטאו בקורס בשלושה אופנים: ראשית, נדון במשמעות ה"ותק" לאחר הגירה וב"מהגרים ותיקים". שנית, נעסוק בממד הזמן בהגירה בקשר לזמן האישי במהלך החיים, ונבחן את השלכות חוויית ההגירה בתקופות שונות בחיים: בילדות ובנעורים, בבגרות הצעירה, בגיל הביניים ובזיקנה. שלישית, נדון במהגרים מדורות שונים – דור 0, 1, 1.5, 2, 2.5 ו-3, ובמשמעותה של התרבות והקבוצה האתנית עבורם. לאורך הקורס נדון ביחסים הבין-דוריים על רקע הגירה לאורך זמן וכן בהצטלבויות מיקומים (זהות מהגרת לצד זהויות נוספות כגון מגדר, גזע, אתניות) של מהגרים לאורך זמן. 

פרטים נוספים: פנינה דולברג dpnina@gmail.com

bottom of page