top of page

חקר המגוון האנושי: שש מודולות לקורסים אקדמיים ולהכשרה מקצועית  

 

מאת ד"ר נעמי שמואל

בחוברת זו שש מודולות הוראה חדשניות להכשרת סטודנטים במקצועות המסייעים (כגון עבודה סוציאלית, ייעוץ, טיפול, חינוך, פסיכולוגיה) להתמודדות יעילה עם גיוון באמצעות הבנה עמוקה של "העצמי" ו"האחר", המבוססות על מודעות להקשר, מורכבות, התבוננות עצמית ויכולת התמודדות עם הבדלים בין בני אדם.

 

המודולות המוצגות כאן כיחידות הוראה מיועדות לשילוב בקורסים אקדמיים, ובנוסף מומלצות לשימוש בהשתלמויות לאנשי מקצוע העובדים עם אנשים בחברות רב-תרבותיות. המודולות פותחו בעקבות פרויקט דמו של קבוצת ההכשרה של 'נבט' באוניברסיטה העברית בירושלים. הכוונה לטפח תהליך למידה אישי ומשמעותי, שיאפשר לסטודנטים ולמנחים להתחבר לנקודות המבט, לסיפורים ולחוויות החיים של אנשים אחרים.

 

תוכן העניינים:

מבוא: פרויקט דמו וחממת נבט

פרק 1:  תפיסה מודעת הקשר

פרק 2: תוכנית הכשרות מודעת הקשר של נבט

פרק 3: הנחיות ואתגרים להכשרה מודעת הקשר

פרק 4: המודולות

מודולה 1: פאזל הזהויות

מודולה 2: הזעזומטר

מודולה 3: סדנאות עם ספרי ילדים

מודולה 4: הריאיון הנרטיבי

מודולה 5: משחק ההקשרים

 

bottom of page