top of page

הוראה על חיי עולים ומהגרים למקצועות הבריאות
 
ד"ר יבגני קנייפל
 
האוניברסיטה העברית בירושלים

מבט כללי על הקורסים שפותחו במסגרת פרויקט DEMO, מגלה אוסף ייחודי של ידע חדש ועשיר המצטיין במגוון אינטרדיסציפלינרי ובחדשנות מתודולוגית המדגישה את למידה תוך חיבור לחוויה האישית של מהגרים, עקורים ומבקשי מקלט. הקורסים מכסים ספקטרום רחב של דיסציפלינות במדעי החברה ועשויים להיות לעזר רב לבוגרים שיעסקו בפרקטיקה עם אוכלוסיות אלה. אולם, בשל ההרכב הספציפי של המסגרות האקדמיות שהשתתפו בפרויקט, לא הייתה בקורסים התייחסות מספקת להיבטים של בריאות וחולי בקרב מהגרים בכלל ובריאות הנפש בפרט.

כיוון מהגרים הם לקוחות של שירותי בריאות, אנשי מקצוע בתחום הבריאות - רופאים, אנשי המקצועות הפרה-רפואיים, עובדים הסוציאליים, פסיכולוגים ואחרים – זקוקים לידע משמעותי על היבטים של בריאות וחולי בהגירה. נייר עמדה זה מביא המלצות להרחבת ההוראה על חיי מהגרים בשביל למקצועות הבריאות ברוח של פרויקט DEMO, תוך דגש על חשיפת הסטודנטים חוויה הסובייקטיבית של עולים, מהגרים ומבקשי מקלט בהקשר של חולי והמפגש עם מערכת הבריאות. תחילה תובא סקירה של סוגיות רלוונטיות להגירה ובריאות ובהמשך, יפורטו המלצות ספציפיות לנושאים שראוי ללמד סטודנטים במקצועות הבריאות.

להמשך קריאה לחצו כאן >>

bottom of page