top of page

פיתוח רגישות תרבותית בקרב סטודנטים במקצועות העזרה

גיתית ברויד, MA

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ישראל הנה מדינת הגירה הכוללת מגוון קבוצות בעלות זהות תרבותית מובחנת, אפיונים וצרכים ייחודיים. ההכרה הגוברת בחשיבותה של הזהות התרבותית הייחודית לכל קבוצה, הניעה את המקצועות העוסקים במתן עזרה ובכללם מקצועות הבריאות, בריאות הנפש, חינוך ועוד, להכיר בצרכים הייחודיים לקבוצות השונות, ובצורך להתאים את השירותים ואת הכשרת אנשי המקצוע לצרכים אלה. מכאן עולה החשיבות הרבה לרכישת רגישות תרבותית, וחיזוק המודעות לתפיסות האישיות, דעות קדומות ועמדות ביחס לתרבויות, ולהקשרים התרבותיים של האדם. נודעת חשיבות להכשרת אנשי המקצוע מתחום מקצועות העזרה לכשירות תרבותית הן בשלב הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה והן במהלך עבודתם המקצועית.

בהמשך נסביר את המושג כשירות תרבותית, ונרחיב על הוראת רגישות תרבותית בקרב מקצועות העזרה, תוך התמקדות בתחום בריאות הנפש ומקצוע העבודה הסוציאלית. כמו כן, נתאר לדוגמה לקורס על הנושא שניתן במסגרת פרויקט DEMO.

להמשך קריאה לחצו כאן >>

bottom of page