top of page
יתרונות ואתגרים

אף על פי ששיטות הוראה יצירתיות המבוססות על אמנות אינן נפוצות כיום, יש להן מסורת ארוכה בפרקטיקה של מדעי החברה היישומיים.

יתרונות

שיטות הוראה מבוססות-אומנות הן דרך נוספת, לצד שיטות הוראה קלאסיות, לחקור נושאים ולרכוש ידע. יש להן פוטנציאל מיוחד בסוגיות מורכבות או מופשטות כגון הגירה, הטרוגניות חברתית ושאלות על עיצוב דו-קיום חברתי לאור מגוון והטרוגניות בחברה. כאשר מדובר בנושאים כגון אלה חוויות, רגשות ודעות מעורבים בתהליך הלמידה, כמו גם סטריאוטיפים ודעות קדומות. לכן, התמודדות עם תופעות חברתיות כאלה דורשת יצירת מרחבים שבהם סטודנטים יכולים לבטא חוויות ורגשות. יצירתיות ואומנות מקדמות ביטוי עצמי והתבוננות עצמית ומהוות דרך חשובה ללמידה ולהוראה של נושאים רב-ממדיים ומורכבים.

המשמעות המיוחדת של שיטות יצירתיות ואומנותיות הוזכרה בכנס העולמי של אונסק"ו לחינוך לאומנויות. הודגש שם כי חינוך יצירתי-אסתטי הוא הבסיס להתפתחות חברתית ולתהליכי למידה (אונסק"ו, 2012). יצירתיות היא לא רק מנוע לחדשנות, אלא גם מאפשרת מגע עם גיוון תרבותי וחוויות הגירה קולקטיביות ואישיות. זהויות חברתיות-תרבותיות והיסטוריה של הגירה יכולות להיות מיוצגות ולהישמר באמצעות צורות שונות של ביטוי אומנותי. במקביל, אפשר ליצור גשרים בין תרבויות שונות לבין חוויותיהם של מהגרים שונים. יצירתיות ואומנות מאפשרות, אפוא צורה מיוחדת של דיאלוג בין תרבותי. הן עשויות לקדם לכידות החברתית,  לעודד כבוד הדדי והערכה למגוון. הן מאפשרות להתמודד עם הטרוגניות חברתית והן המפתח להשתתפות תרבותית וחברתית פעילה של אנשים מחלקים שונים של החברה ולשילוב ביניהם. שיטות יצירתיות עשויות לספק לאנשים עם רקע של הגירה נתיב להיות במגע עם החוויות האישיות שהם עברו ולשתף אותן עם אחרים.  

אתגרים

חשוב לזכור כי הנגישות של קבוצות חברתיות מוחלשות לאמנות עלולה להיות מוגבלת. על כן, במובן מסוים, בשיטות הוראה מבוססות אמנות טמונה הסכנה של שחזור דפוסים חברתיים שולטים.  לכן, גישה רפלקסיבית היא הכרחית כמו גם הקבלה והערכה של גיוון. יתר על כן, חשוב מאוד לנסות ולתת לכל הקבוצות גישה לאומנות בכלל ולשיטות יצירתיות בפרט. יחד עם זאת, המשאבים הם מוגבלים בכל הנוגע ליישום שיטות יצירתיות בהקשרים של הוראה. לעיתים קרובות יש מחסור בזמן, בכוח אדם ובמשאבים כספיים. חשוב לזכור שיש להנגיש את השיטות היצירתיות של למידה לא רק לשכבות היותר מיוחסות של החברה, אלא לכולם.

יצירתיות ואומנות יכולות לגעת בנקודות אישיות כואבות חשוב להביא בחשבון שאנשים עלולים להרגיש מוצפים ברגשות שעולים בהם בתהליך היצירתי או בעקבותיו. לכן הכרחי לתכנן כיצד לנהוג במקרים מסוג זה ולשתף פעולה עם אנשי מקצוע שיכולים לתמוך ולסייע.

ביבליוגרפיה

Beghetto, R. A., Kaufman, J. C., & Baer, J. (Eds.) (2015). Teaching for Creativity in the Common Core Classroom. New York: Teachers College Press.

Marshall, J. (2015). Transdisciplinarity and Art Integration: Toward a New Understanding of Arts-based Learning across the Curriculum. In: Studies in Art Education, (55/2), 104-127.

Sawyer, K. R. (Ed.) (2011). Structure and Improvisation in Creative Teaching. New York: Cambridge University Press

UNESCO (2012). Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education. Online available at: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/arts-education/official-texts/development-goals/ (29.11.2019).

bottom of page