top of page
התנסות בדרך למידה חדשה

למרות הפוטנציאל הגדול של השיטות היצירתיות בהוראה, רוב הסטודנטים לא השתתפו בפרויקטים יצירתיים במסגרת לימודיהם באוניברסיטה ולא רגילים לחשוב באופן אמנותי. רוב ההכשרה האקדמית נעשית באמצעות הרצאות ועבודה עם טקסטים ועל טקסטים. דרכים אחרות לייצוג ידע ורעיונות תופסים מקום שולי בחיים האקדמיים. הדבר עלול להוביל לכך שלסטודנטים יהיו ציפיות מעורפלות מקורסים יצירתיים, לא יהיה להם מושג מדויק כיצד קורסים כאלה מתנהלים ולאיזה תוצרים ניתן צפות. בהתחלה, הדבר עלול להביא סטודנטים לחוסר שקט ואפילו לספקנות. עם זאת, ברוב המקרים, הסטודנטים סקרנים ומצפים בעניין להתנסות בדרך למידה חדשה.

השימוש בשיטות יצירתיות בהוראה יכול להוות אתגר גם למורים. גם כאשר למורים יש ניסיון בשימוש באלמנטים מבוססי-אמנות, כגון הצגת סרטים, לווי של תהליך יצירתי בכיתה הוא בשבילם אתגר חדש. כך, שימוש באמצעים אמנותיים בכיתה מעמיד הן למורים והן לסטודנטים דרישות חדשות.

בהתחלה שיטות הוראה יצירתיות עלולות לעורר התנגדות. חשוב להבהיר לסטודנטים כי תהליכים יצירתיים ושיטות הוראה מבוססות-אומנות עשויים להתנהל לפי כללים השונים מאשר שיטות למידה רציונליות. יצירתיות היא תהליך פתוח, ובתחילת פרויקט לא ברור מה תהיה התוצאה. לכן התהליך דורש מעורבות, סקרנות ואומץ ליצור משהו חדש. גם במהלך העבודה עלולות להתעורר התנגדויות. בתהליך היצירה הסטודנטים מתמודדים עם שאלות של זהות האישית והקבוצתית, עם נושאים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים או כלכליים. כדי שיכולו להתמודד עם סוגיות אלה, חשוב ליצור בכיתה מרחב מוגן. יש להתבונן באופן שוטף בתהליך היצירתי של הקבוצה, להתייחס לשאלות שעולות ולאי-הודאות. חשוב שכולם יכבדו את הרגשות ואת הדעות אלה של אלה ושכולם יכלו למצוא לעצמם מקום בדיונים המשותפים.

אחד הממצאים החשובים ביותר בחקר השימוש בשיטות יצירתיות, הוא שנושאים קשים יכולים להפוך לנגישים יותר בזכות שיטות הוראה אלה. באומנות קיימות צורות ביטוי רבות מלבד השפה המילולית, וכך יש יותר הזדמנויות לחילופי רעיונות ומחשבות. ניתן להציג בקלות רבה יותר מונחים מופשטים ולהפוך רגשות למוחשיים יותר. כאשר נוצר מרחב בטוח בכיתה, שיטות מבוססות אמנות הן דרך טובה להתמודד עם רגשות לא רק כפרט, אלא עם כל הקבוצה.

גם התרומה של סיפורים שמספרים אנשים לתיאוריה ולפרקטיקה – היא מפתיעה. באמצעות הכרה והבנה של סיפורי הגירה אישיים, גישות תיאורטיות להגירה הופכות קלות יותר להבנה וסטודנטים לומדים להיות אמפתיים עם החוויות של מהגרים.

השימוש בשיטות יצירתיות ומבוססות אמנות מאפשר אינטראקציה רבת פנים עם חוויות אישיות ותופעות חברתיות. היא מקדמת התבוננות עצמית, שיתוף קבוצתי ודיונים, והבנה מעמיקה של נושאים מורכבים. אומנם שיטות הוראה יצירתיות פחות ניתנות לשליטה ולצפייה משיטות מסורתיות, אך הרווחים שכל המשתתפים מרוויחים הם מרחיקי לכת.

ביבליוגרפיה:

Lucas, B., & Spencer, A. (2017). Teaching Creative Thinking. Developing learners who generate ideas and can think critically. Carmarthen, Williston: Crown House.

bottom of page