top of page
אוניברסיטת הילדהיים 

הפקולטה למדעי החינוך והחברה היא אחת מארבע הפקולטות באוניברסיטת הילדסהיים. הפקולטה מציעה תוכניות לתואר ראשון ושני ומגוון תוכניות לתואר שלישי בחינוך, פסיכולוגיה פדגוגית, עבודה סוציאלית ולימודים ארגוניים. אוניברסיטת הילדסהיים מקושרת היטב באמצעות שיתוף פעולה חזק ומעשיר עם ארגוני רווחה מקומיים ואזוריים ועם מוסדות חינוך, וגם עם מוסדות דומים ברחבי העולם.

נושאים הקשורים ליכולת לחצות ניידות מעבר לגבולות ולהגירה הם מרכיבים חיוניים במחקר ובהוראה במכון לפדגוגיה חברתית לימודים ארגוניים. המכון מתמקד בטיפוח מחקר על תמיכה חברתית בינלאומית, ולשם כך הוקמה רשת המחקר בינלאומית (TRANSSOS – www.transsos.com). קרן המחקר הגרמנית ממנות את התוכנית ל-Ph.D. ואת קבוצת ההדרכה, ואף הן מקדמות פעילויות של חוקרים צעירים וגם חילופים בינלאומיים של סטודנטים ואנשי סגל. התמקדות בנושא הגירה נועדה לתת הכשרה טובה ביותר לסטודנטים לפעילותם העתידית כעובדים סוציאליים. נושאים חברתיים חשובים נדונים באופן סדיר בקורסים ייעודיים. יתרה מזאת, משתתף בכמה פרויקטים מקומיים, אזוריים, לאומיים ובינלאומיים.

FOTO_Schröer_-_DEMO_Uni_Hildesheim_edite

פרופ' וולפגנג שרואר Wolfgang Schroer

וולפגנג שרואר הוא פרופסור במכון לפדגוגיה חברתית ולימודים ארגוניים. פעילות המחקר שלו תורמת לשירותי רווחה לילדים ולנוער, עבודה סוציאלית בינלאומית, רב-תרבותיות והגירה, מעבר לבגרות ועבודה, ואף תיאוריות על אזרחות, חברה אזרחית וחינוך. וולפגנג כתב ופרסם פרסומים רבים בעיתונות המקצועית הגרמנית.

Alice - DEMO Uni Hildesheim.jpg

דר' אליס אלטיסימו Alice Altissimo

אליס אלטיסימו היא חוקרת במכון לפדגוגיה חברתית ולימודים ארגוניים. תחומי המחקר שלה כוללים טרנס-לאומיות, ניידות והגירה, נוער, השכלה גבוהה וניתוח רשת איכותני. היא הייתה מעורבת בפרויקטים בינלאומיים שונים בתחום המחקר וההעצמה של ניידות הנוער ופיתוח תוכניות לימודים.

bottom of page