top of page
External links

בדף זה תמצאו משאבים מגוונים בהם ניתן להשתמש כחומרי למידה במטרה להעלות את המודעות ולעודד שיח בנושא בקרב סטודנטים.

הרשימה הראושנה כוללת הרצאות TED

השנייה כוללת סרונים בעברית 

השילישית כוללת סרטונים באנגלית